Α’ Τάξη | Μαθηματικά- Προσθέσεις με ταυτόχρονη χρήση νοηματικής

Με τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Τσαφά.