Εισπρακτικές εταιρείες: Oι πιέσεις στους δανειολήπτες και το θεσμικό πλαίσιο

ΤΈξαρση σημειώνουν οι καταγγελίες δανειοληπτών για τις πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες με παράνομες μεθόδους τους παρενοχλούν τόσο στο σπίτι, όσο και στον χώρο εργασίας τους. Με τη βοήθεια του νομικού συμβούλου της ΕΚΠΟΙΖΩ, Βίκτωρα Τσιαφούτη, είδαμε πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.