Σανίδα σωτηρίας σε δανειολήπτες που έχουν περιέλθει, αποδεδειγμένα, σε οριστική αδυναμία προσφέρουν τα Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών. Το πιο σημαντικό όμως είναι, ότι θα έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή και με τις τράπεζες.